Ordlista

Här finns en ordlista med förklaringar av vanliga begrepp som används under en brottmålsprocess. Längre ner hittar du även förklaringar på olika brottsrubriceringar samt vad lagen säger kring de olika brotten.

För att hitta till det begrepp du letar efter använd snabblänkarna nedan:

A-E    F-H    I-L    M-Q    R-T    U-Z    Å-Ö

 

Klicka nedan för att gå direkt till brottsrubriceringarna.

Förklaring av olika brott

A

Advokat

En jurist som hjälper en klient i domstol eller i andra kontakter med myndigheter eller som erbjuder rådgivning och andra juridiska tjänster. 

Anstalt

Ett annat ord för fängelse eller fängelseanstalt.

Ansvarsyrkande

Det yrkande som åklagaren presenterar för rätten där hen begär att domstolen ska döma den misstänkta gärningspersonen för det brott som åklagaren beskriver.

B

Bestrida

Att den tilltalade personen bestrider åklagarens ansvarsyrkande eller ett skadeståndsyrkande innebär att hen förnekar brottet eller ansvaret att betala skadestånd.

Bevisning

Bevisning är de spår och uppgifter som polisen samlar in under förundersökningen för att ta reda på vad som har hänt. Bevis kan vara bland annat uppgifter i ett förhör och fysiska spår på brottsplatsen.

Biträda åtalet

Att en målsägande biträder åtalet betyder att hen ställer sig bakom det ansvarsyrkande som åklagaren har presenterat i målet.

Brott

En handling som är straffbar enligt lag.

Brottmål

När ett misstänkt brott ska hanteras i domstol kallas det för brottmål.

Brottsoffer

Den person som har utsatts för och skadats eller på annat sätt drabbats av ett brott.

Brottsskadeersättning

En statlig ersättning som brottsoffer kan få via Brottsoffermyndigheten om hen inte kan få ersättning för skadorna och kränkningen som brottet har orsakat genom skadestånd eller via försäkring.

Brottsutredning

Ett annat ord för förundersökning eller polisutredning.

D

Delgivningskvitto

En blankett som skickas ut tillsammans med kallelsen till huvudförhandling och som du som kallad person ska underteckna och skicka tillbaka till domstolen som bevis på att du har tagit emot kallelsen.

Dom

De beslut som domstolen kommer fram till i målet, om till exempel gärningspersonens eventuella straff och skadeståndsskyldighet, antecknas i en skriftlig dom tillsammans med skälen för domstolens bedömningar.

Domstolar

De myndigheter som avgör olika rättsliga frågor kallas domstolar. De allmänna domstolarna behandlar bland annat brottmål. De är indelade i tre nivåer, så kallade instanser: tingsrätt (första instans), hovrätt (andra instans) och Högsta domstolen (sista instans).

F

Förundersökning

Förundersökning är det juridiska begreppet för en brottsutredning. Det kan även kallas för polisutredning och det är vanligtvis polisen som genomför utredningen, ibland under ledning av en åklagare.

Förundersökningsbegränsning

Ett beslut av polis eller åklagare att inte utreda ett visst brott när en person misstänks eller nyligen dömts för flera andra brott och det aktuella brottet inte kommer att påverka straffet nämnvärt.

Förundersökningsledare

Förundersökningsledare kan vara antingen en polis eller en åklagare beroende på bland annat hur allvarligt brott det handlar om.

G

Gärningsperson

Den person som har begått ett brott.

Gärningspåstående

Ett annat ord för åklagarens ansvarsyrkande, alltså det åklagaren påstår att den misstänkta gärningspersonen har gjort.

H

Hinder mot förhandling

I inledningen av en rättegång kontrollerar rättens ordförande om det finns något hinder mot att genomföra förhandlingen. Ett hinder kan till exempel vara om någon person som ska höras under rättegången inte är närvarande eller kontaktbar.

Hovrätt

Den andra instansen av domstolar som handlägger brottmål. Ett brottmål prövas först i tingsrätt och om tingsrättens dom överklagas går målet vidare till hovrätten för ny prövning.

Huvudförhandling

Ett annat ord för rättegång. Det är ett muntligt sammanträde i en domstol som syftar till att nå ett avgörande av frågan eller frågorna som målet rör.

Högsta domstolen

Den sista instansen av domstolar för brottmål. Om en hovrätts dom överklagas kan Högsta domstolen under särskilda omständigheter ta upp målet till ny prövning. Det krävs dock ett prövningstillstånd.

I

Informationstavla

I domstolens entré finns en informationstavla där alla rättegångar som ska hållas under dagen finns angivna med bland annat målnummer och vilken sal rättegången ska hållas i.

J

Jurist

Ett samlingsnamn för alla som har tagit en examen inom juridik. En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och på att tolka lagar och andra juridiska texter. Jurister kan jobba som till exempel domare, åklagare eller advokat, men även på andra myndigheter eller på försäkringsbolag eller liknande.

K

Kontaktförbud

En skyddsmöjlighet för den som har en fortsatt hotbild mot sig även efter ett brott. Kontaktförbud innebär ett förbud för en person att ta kontakt med dig på olika sätt, såväl fysiskt som via till exempel telefon, e-post eller brev. Vänd dig till åklagare om du behöver skydd genom kontaktförbud.

Kostnadsräkning

Advokaternas, alltså försvarares och målsägandebiträdens, begäran om betalning för sitt arbete.

Kronofogden

En myndighet som bland annat driver in skulder åt personer och företag.

Kränkning

Kränkning i rättslig mening är en typ av skada som inte är en skada på brottsoffret eller på en sak utan är en skada som uppstår på grund av att personens integritet har blivit angripen genom brottet.

L

Laga kraft

När en dom eller beslut från domstol inte längre kan överklagas har laga kraft inträtt. Det vanligaste är att en har tre veckor på sig att överklaga en dom, men det står i slutet av domen vilka tider som gäller i just det målet. En dom som har vunnit laga kraft kan verkställas, det vill säga straffet kan börja avtjänas och eventuellt skadestånd kan krävas in.

M

Medhörning och medseende

Domstolen kan bestämma att den tilltalade personen ska följa ett förhör med dig som brottsoffer eller med ett vittne från en annan sal. Den tilltalade får då i stället följa förhöret antingen med ljud via högtalare (medhörning) eller med både ljud och bild via videoutrustning (medseende). Möjligheten finns till för att brottsoffer och vittnen ska våga berätta fritt i och med att den tilltalade inte befinner sig i samma rum under förhöret.

Medling

En form av möte där brottsoffer och gärningsperson möts för att tillsammans med en opartisk medlare tala om brottet.

Mened

Ett brott som kan bli aktuellt om någon som vittnar i en rättegång medvetet ljuger eller undanhåller information.

Målsägande

Brottsoffret, alltså den som har utsatts för eller drabbats av skada till följd av ett brott, kallas för målsägande under rättsprocessen.

Målsägandebiträde

En juridiskt utbildad person, oftast en advokat, som är ett stöd för målsäganden under rättsprocessen vid vissa typer av brott beroende på bland annat hur allvarligt brottet har varit. Målsägandebiträdet får betalt av staten.

N

Notarie

En domstolsanställd jurist som brukar medverka vid rättegångar i brottmål som protokollförare. Notarien ingår inte i rätten och är därför inte med och bestämmer vad domen ska bli. Hen sköter tekniken i salen, till exempel inspelning av förhör, och för anteckningar.

Nämndeman

Rätten i brottmål utgörs i tingsrätten av en juridiskt utbildad domare, som är rättens ordförande, och tre politiskt utsedda nämndemän. Nämndemännens roll är att vara ett komplement till juristdomaren.

O

Oaktsamhet

För att en handling ska vara ett brott krävs i de flesta fall att gärningspersonen har haft uppsåt, alltså en avsikt, med sitt handlande. I vissa fall är det dock tillräckligt att gärningspersonen har varit oaktsam för att handlingen ska vara ett brott. Det anges särskilt i lagen om en handling kan vara ett brott om gärningspersonen varit oaktsam och vilken grad av oaktsamhet som i så fall krävs, det vill säga hur oförsiktig gärningspersonen behöver ha varit och hur medveten hen ska ha varit om det.

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare är en advokat som utses för att hjälpa en person som är misstänkt för brott att föra sin talan i rättsprocessen.

P

Part

Åklagaren som väcker åtal och den misstänkta gärningspersonen som åtalet riktas mot är parter i ett brottmål. Även brottsoffret, alltså målsäganden, kan vara part i målet genom att begära skadestånd eller biträda åtalet.

Permission

Ett tillfälligt tillstånd för en person som avtjänar ett fängelsestraff att vistas utanför anstalten under kontrollerade former och för ett specifikt syfte, till exempel att gå på möte hos Anonyma Alkoholister.

Personalia

Den tilltalades personliga omständigheter kallas med ett samlingsnamn för personalia i domstolarna och den brukar presenteras i slutet av en förhandling och det handlar främst om personens ekonomiska situation, tidigare brottslighet och hälsa.

Personskada

En fysisk eller psykisk skada på en person. Ersättning för personskada kan till exempel handla om kostnader som brottsoffret haft för sjukvård.

Polisanmälan

En anmälan till polisen om ett misstänkt brott. En anmälan kan göras på olika sätt, bland annat via besök på en polisstation eller per telefon.

Preskription

Ett juridiskt begrepp som innebär att ett brott inte längre kan få några rättsliga följder, till exempel straff och skadestånd, när preskriptionstiden har gått ut. Preskriptionstiderna i brottmål är 2, 5, 10, 15 eller 25 år, men för vissa brott finns ingen preskriptionstid (till exempel för mord).

Protokollförare

En domstolsanställd person som för anteckningar och sköter tekniken i rättssalen under en huvudförhandling i domstol. Protokollföraren är inte en del av rätten och är alltså inte med och bestämmer vad domen ska bli.

Prövningstillstånd

Ett särskilt tillstånd som Högsta domstolen och ibland hovrätterna behöver besluta om innan det är möjligt för domstolen att ta upp ett överklagat mål till ny prövning. Det krävs att det finns skäl för en ny prövning.

Påföljd

Ett annat ord för straff. Förutom fängelse finns bland annat villkorlig dom, skyddstillsyn, böter och överlämnande till särskild vård. Det finns också särskilda påföljder för ungdomar.

R

Ren förmögenhetsskada

En skada som innebär att ett värde har gått förlorat för någon, till exempel genom brotten förskingring eller bedrägeri.

Rådman

En jurist som arbetar som domare vid en tingsrätt brukar ha titeln rådman. Den som är chef för en tingsrätt är en juristdomare som brukar kallas för lagman.

Rättegång

Den juridiska process i domstol som i brottmål innebär ett muntligt sammanträde i domstolen i syfte att klargöra vad som har hänt och vad konsekvenserna ska bli.

Rätten

I ett brottmål består rätten under en huvudförhandling i tingsrätt av en juristutbildad domare, som är ordförande, och tre politiskt utsedda nämndemän.

Rättspraxis

Domstolars och myndigheters avgöranden, särskilt högre instansers avgöranden, som kan fungera som vägledning för liknande mål framöver.

Rättsprocessen

Hela den process som behandlar ett misstänkt brott från polisanmälan till en lagakraftvunnen dom som inte längre kan överklagas. Rättsprocessen hanteras av flera olika myndigheter och instanser, framför allt polis, åklagare och domstolar.

S

Sakframställan

Sakframställan är åklagarens redogörelse för vad hen menar har hänt och hur brottet har gått till. Under sin sakframställan beskriver åklagaren det händelseförlopp som polisen har hittat bevis för under utredningen av brottet. Eventuellt målsägandebiträde och försvarare får också presentera sin syn på händelseförloppet.

Sakskada

En skada på någon persons egendom, alltså på fysiska föremål.

Skadestånd

En form av ersättning som ett brottsoffer kan begära att få från gärningspersonen efter ett brott. Det är vanligtvis domstolen som dömer ut ett skadestånd i samband med rättegången om själva brottet.

Skadeståndsanspråk

Brottsoffrets begäran om att få skadestånd av gärningspersonen för skadorna som brottet orsakat brukar kallas för målsägandens skadeståndsanspråk.

Strafföreläggande

I stället för att väcka åtal och få en dom från domstol kan åklagare i vissa fall utfärda ett strafföreläggande och besluta om straff och skadestånd. Det ska handla om enklare brott och gärningspersonen ska ha erkänt brottet.

Stödperson

En person som du som brottsoffer kan ta med dig till bland annat förhör hos polisen och rättegång i domstol som ett medmänskligt stöd. Det kan vara någon du känner eller någon från till exempel socialtjänsten eller en brottsofferjour. Stödpersoner får inte betalt av staten.

Sveda och värk

Sveda och värk är en form av skada som ett brottsoffer kan få ersättning för efter ett brott och det avser kostnader för den akuta sjukdomstiden, alltså den tid som brottsoffret till exempel har haft smärtor till följd av skadan som brottet orsakat.

Säkerhetskontroll

På många domstolar finns en säkerhetskontroll som du måste passera innan du kommer vidare in i själva byggnaden. Säkerhetskontrollerna är liknande de som finns på flygplatser och har till syfte att se till att domstolen är en trygg miljö för alla som vistas där.

Särskild företrädare för barn

När ett barn har utsatts för brott av en förälder eller någon som står föräldern nära kan barnet få en särskild företrädare. Det är vanligtvis en juridiskt utbildad person, oftast någon från en advokatbyrå, som tar tillvara barnets rätt under rättsprocessen. En särskild företrädare ska vara särskilt lämpad för uppdraget. Företrädaren får betalt av staten.

T

Tilltalad

Den misstänkta gärningspersonen som är åtalad i målet kallas för tilltalad.

Tingsrätt

Den första domstolen av tre instanser som kan ta upp brottmål till prövning. Om tingsrättens dom överklagas går målet vidare till hovrätt och därifrån kan ett mål under speciella omständigheter gå vidare till Högsta domstolen.

Tolk

Om du behöver tolk, antingen för ett annat språk eller för teckenspråk, har du som brottsoffer rätt till det och kan meddela polis, åklagare eller domstol att du behöver stöd av tolk under rättsprocessen. Det gäller alltså såväl vid förhör under utredningen som under själva rättegången i domstol.

U

Uppsåt

För att en handling ska vara ett brott krävs att gärningspersonen har haft uppsåt eller, i vissa fall, varit oaktsam. Uppsåt innebär att gärningspersonen har haft en avsikt med sitt handlande.

V

Verkställighet

När en dom eller ett beslut har vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas ska besluten bli verklighet, till exempel genom att en dömd gärningsperson börjar avtjäna sitt straff och betalar utdömt skadestånd. Det kallas för att straffet verkställs.

Vite

En avgift som någon kan vara tvungen att betala om hen inte har följt ett beslut, till exempel om någon inte dyker upp till en rättegång trots att hen har blivit kallad.

Vitsorda

Att en tilltalad vitsordar ett yrkat belopp på skadestånd innebär att hen tycker att beloppet i och för sig är skäligt för de aktuella skadorna ett brott har orsakat. Den tilltalade kan alltså förneka ansvar för brott och skadeståndsskyldighet, men samtidigt medge att beloppet skulle vara skäligt om hen ändå döms.

Vittnesed

Vittnen i en rättegång ska som huvudregel avlägga en ed som innebär att de lovar att tala sanning och om ett vittne medvetet ljuger eller undanhåller information kan hen dömas för ett brott som kallas mened.

Vittnesstöd

I tingsrätter och hovrätter finns vanligtvis vittnesstöd som både vittnen och du som brottsoffer kan prata med om frågor som handlar om hur rättegången går till eller vid behov av stöd och sällskap i väntan på att förhandlingen ska börja.

Y

Yrkande

Ett yrkande är en begäran om att ett visst beslut ska fattas, till exempel begär åklagaren att domstolen ska döma den tilltalade för brott när åtal väcks.

Å

Åklagare

En jurist som bland annat leder förundersökningar och representerar staten under rättegången i brottmål.

Åklagarkammare

En arbetsplats där åklagare har sina kontor kallas för åklagarkammare och det finns åklagarkammare på många orter i Sverige. Alla åklagarkammare i landet tillhör samma myndighet, Åklagarmyndigheten.

Åtal

En begäran av åklagaren, eller i vissa undantagsfall av en enskild person, att domstolen ska döma utpekad misstänkt gärningsperson för ett eller flera brott.

Åtalsunderlåtelse

Ett beslut av en åklagare att inte väcka åtal, till exempel på grund av gärningspersonens låga ålder.

Ö

Överklagande

En begäran om att få en dom som har gått emot vad som yrkats prövad av en högre instans, till exempel att hovrätten gör en ny prövning av tingsrättens bedömning i ett mål.

Överläggning

Rättens diskussion efter en avslutad förhandling där juristdomaren tillsammans med nämndemännen kommer fram till hur domstolen ska döma i målet.

Förklaring av olika brott

Nedan hittar du förklaringar på olika brottsrubriceringar samt vad lagen säger kring varje brott.

Bedrägeri

Om någon lurar dig att göra något, eller att inte göra något som du annars skulle ha gjort, är det bedrägeri. Det krävs att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för dig som blir lurad.
Det är också bedrägeri när en gärningsperson kopierar uppgifter från ditt kontokort (skimning) för att kunna ta ut pengar från ditt bankkonto eller handla saker på kredit.

Förtal

Förtal kan vara att någon sprider uppgifter om dig som är nedsättande, till exempel att du har begått ett brott. Det kan göras på olika sätt, till exempel genom att någon säger eller skriver något nedsättande om dig. Andra exempel är att någon sprider bilder eller filmer.

Grov fridskränkning

Grov fridskränkning är när du upprepade gånger blir utsatt för våldsbrott, fridsbrott eller sexualbrott av en närstående eller tidigare närstående person, till exempel en släkting eller en familjemedlem. De upprepade kränkningarna kan till exempel vara misshandel, olaga hot, olaga tvång eller sexuellt ofredande. Lagen omfattar också skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud.

Grov kvinnofridskränkning

Grov kvinnofridskränkning innebär samma sak som grov fridskränkning men med fokus på mäns våld mot kvinnor, det vill säga om du som kvinna blir utsatt för upprepade kränkningar i form av våldsbrott, fridsbrott eller sexualbrott av en manlig partner. De upprepade kränkningarna kan till exempel vara misshandel, olaga hot, olaga tvång eller sexuellt ofredande. Lagen omfattar också skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud.

Misshandel

Misshandel innebär att någon utsätter dig för kroppsskada, sjukdom eller smärta. Det kan till exempel vara att någon slår, sparkar, river eller biter dig.

Olaga förföljelse

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och är om någon begår upprepade brottsliga handlingar mot dig som tillsammans utgör en förföljelse.

Olaga hot

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hot som riktas mot dig kan också handla om andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. För att hotet ska vara brottsligt måste det uppfattas som allvarligt. Olaga hot kan till exempel vara att någon säger att de ska döda dig eller att någon hotar dig med kniv.

Olaga integritetsintrång

Olaga integritetsintrång kan vara att någon sprider bilder eller filmer på dig när du är naken eller har sex. Det kan också handla om att någon sprider uppgifter om sjukdomar från din patientjournal. Ett annat exempel är när någon sprider bilder eller andra uppgifter som visar att du utsatts för brott.

Rån

Rån innebär att någon med våld, eller hot i någon form, stjäl någonting från dig.

Sexuellt övergrepp

Sexuella övergrepp är när du, mot din vilja, av en eller flera personer blir utsatt för handlingar av sexuell natur men som inte går att jämföra med samlag och därmed inte är våldtäkt.

Skadegörelse

Skadegörelse är om någon förstör din egendom, alltså något föremål som tillhör dig. Exempel på skadegörelse kan vara om någon drar en nyckel längs med sidan av din bil eller kastar en sten genom ditt fönster.

Stöld

Om någon stjäl någonting från dig i syfte att gynna sig själv så har hen begått stöld.

Våldtäkt

Våldtäkt är när någon eller några har samlag, eller utför en jämförbar handling, med dig mot din vilja. Begreppet samlag inom juridiken innefattar bara vaginalt samlag, men även andra jämförbara handlingar kan vara våldtäkt. Exempel på sådana handlingar är anala eller orala samlag, penetration med till exempel föremål eller fingrar eller att gärningspersonens och offrets könsdelar kommer i beröring med varandra.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök